АГЕНЦИЯ СЛИВЕН, телефон за връзка: +359886438912, e-mail: mi61@abv.bg

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФОРУМА "ЗА СВОБОДАТА НА НАЦИИТЕ!" - МОСКВА

Заключителна декларация на Форума "За свободата на нациите!" - Москва, 15-16.02.2024 г.
19.02.2024 / 09:57

Ние, участниците в учредителното събрание на Форума на борците срещу съвременните практики на неоколониализма, представители на политически партии и обществени организации, разчитайки на тесни връзки, приятелства, сътрудничество и взаимно уважение между народите на нашите страни, обща история на стремеж за постигане на истинска независимост и свобода, както и противодействие на разрушителните практики на неоколониализма,

- ангажирани с изграждането на справедлив и равноправен многополюсен световен ред с централна роля на Хартата на Обединените нации (ООН) и други общоприети норми на международното право, основани на принципите на равенство и суверенитет, ненамеса във вътрешните работи на държавите, неделима сигурност и зачитане на културната и цивилизационна идентичност,

- отбелязвайки, че значителен брой страни в Азия, Африка и Латинска Америка, понасяйки тежкото бреме на последиците от колониалната зависимост, все още не са се възстановили напълно от нанесените им щети,

- като признаваме, че експлоатацията на народите по света продължава под формата на неоколониални прояви, насочени към ограничаване на суверенитета на други страни във вътрешната и външната политика, икономическата, идеологическата и други сфери, като същевременно запазват формални атрибути като тяхната независимост,

- отбелязвайки, че жертвите на колониниални и неоколониални практики държави представляват световното мнозинство,

- приветствайки приноса на ООН в борбата срещу колониализма и неговите съвременни проявления чрез резолюция A/RES/15/1514 (XV) от 14 декември 1960 г., одобряваща Декларацията за предоставяне на независимост на колониалните страни и народи и годишните проекторезолюции „Прилагане на Декларацията за предоставяне на независимост на колониалните страни и народи“ и действайки в рамките на резолюция A/RES/75/123 от 21 декември 2020 г. относно Четвъртото международно десетилетие за изкореняване на колониализма (2021-2030 г.),

- отбелязвайки голямото търсене на съвместни усилия за подобряване на ефективността на съответните механизми на ООН за борба с колониалното наследство (Специалния комитет по деколонизацията и Комитета на ООН по специалните политически въпроси и пециалния политически комитет и деколонизацията),

- като подчертаваме, че борбата срещу неоколониализма не е насочена срещу конкретна държава или международна организация, а е насочена към развитието на конструктивен диалог по въпросите на противодействието на съвременните неоколониални практики, включително изкуственото разделяне на икономиките на различни държави, ограничаване на тяхното икономическо развитие и научно-технически прогрес, подкопаване на икономическото сътрудничество между развиващите се страни,

- отбелязвайки необходимостта от укрепване на международните програми за културно и хуманитарно сътрудничество, потвърждавайки значението на установяването на по-ефективни редовни канали за взаимодействие между народите на нашите страни за разработване на общи подходи към ключови въпроси на международната и регионална програма и координация на усилията за борба с неоколониални практики,

се договорихме за следното:

- Развиване на международното междупартийно сътрудничество и активно използване на публичната дипломация за укрепване на политическите, икономическите, социалните и хуманитарните връзки между нашите държави с цел консолидиране на страните от световното мнозинство в насърчаване на цялостно и ефективно спазване на целите и принципите на Хартата на ООН, в противодействие на съвременните практики на неоколониализма, които подкопават суверенитета на държавите.

- Противодействие на избирателното прилагане на универсалните норми на международното право и насърчаване на концепцията за „световен ред, основан на правила“ (налагане на определени стандарти на световното мнозинство, в чието развитие не е осигурено равноправното участие на всички заинтересовани държави) .

- Да се обмисли в рамките на Общото събрание на ООН възможността за установяване на Ден за възпоменание на жертвите на колониализма (14 декември), за да се запази паметта за тази трагична страница от историята на човечеството и предотвратяване на подобни събития в бъдеще.

- Категорично осъждаме грубите и незаконни практики на намеса във вътрешните работи на страните по света, оставайки ангажирани с резолюция A/RES/20/2131 на Общото събрание на ООН от 21 декември 1965 г. за одобряване на Декларацията на ООН за недопустимостта на намесата във вътрешните работи на държавите, за защитата тяхната независимост и суверенитет.

- Да фокусираме вниманието на световната общност върху неразривната причинно-следствена връзка на престъпленията на колониализма и неоколониализма с продължаващото нарастване на неравенството в съвременния свят, както и проблемите на бедността и глада в развиващите се страни. Форумът изразява солидарност с палестинския народ, който на практика е лишен от правото на самоопределение, независимост, суверенитет и мир, гарантирани му с решения на Съвета за сигурност на ООН.

- Противодействие на фалшифицирането на историята и опитите да се изтрият от колективната памет фактите за престъпленията на колониализма, включително геноцид, масово етническо прочистване, незаконно прехвърляне на културно наследство, търговия с роби, расизъм, както и други подобни практики на нарушаване на общопризнати права и свободи.

- Иницииране на оценка на материалните и нематериалните щети, нанесени от бившите метрополии на социално-икономическото и хуманитарното развитие на засегнатите държави.

- Насърчаване заинтересованите страни да осигурят свободен достъп към съответните архиви, включително с цел установяване на отговорност и разгласяване на зверствата на колониализма.

- Противодействие, включително на международни платформи, на практиките на икономическо изнудване, извършвано, наред с другото, чрез въвеждането на едностранни принудителни ограничителни мерки, включително вторични санкции, в нарушение на Устава на ООН и други норми на международното право, по-специално блокадата, провеждана повече от 60 години от САЩ срещу Куба.

- Засилване на съвместните усилия за гарантиране на дългосрочна основа на продоволствената сигурност в страните от световното мнозинство чрез ефективно регулиране на пазара на храни, включително противодействие на политически мотивирани ограничения в областта на доставките на храни.

- Координиране на подходите за гарантиране на финансовата сигурност на развиващите се страни, като се вземе предвид необходимостта от пълна реформа на системата на Международния валутен фонд (МВФ), включително механизма за разпределение на квотите, както и на системата на Световната банка, включително механизма за разпределение на капиталовите дялове .

- Насърчаване на разширяването на дейностите на многостранните банки за развитие с цел увеличаване на мащаба на помощта за страните от глобалното мнозинство в постигането на целите за устойчиво развитие.

- Противодействие на налагането на неоколониални инструменти за външен паричен и финансов контрол, насърчаване на диверсификацията на международната парична система чрез насърчаване на използването на национални валути в световната търговия и финансови транзакции.

- Защита на правото на държавите с мнозинство в света относно екологичния суверенитет и справедливото развитие, включително в съответствие с принципите и разпоредбите на Рамковата конвенция на ООН.

- Споразумението за изменението на климата от 1992 г. и Парижкото споразумение от 2015 г. относно общи, но диференцирани отговорности. Като част от борбата срещу „въглеродния неоколониализъм“, да призовем развитите страни за постигане на необходимото ниво на запълване на фондовете за финансова помощ за програмата за климата (100 милиарда щатски долара годишно до 2025 г.), за да се гарантират правата на държавите в глобалния юг за справедливо развитие.

- Като се има предвид нарастващата роля на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), насърчаване на засилването на обмена на специализиран опит и знания. Противодействие на деструктивните методи, използвани в тази област, включително политизирането на съответните ИКТ, изкуственото разделяне на глобалния интернет, информационни и психологически кампании и кибератаки, използвани за ограничаване на суверенитета на развиващите се държави.

- Да координираме усилията в битката с „дигиталния неоколониализъм“, за да се осигури равен достъп на всички държави по света до глобалното информационно пространство.

- В този контекст да подкрепи дейностите на Отворената работна група на ООН за сигурността при използването на ИКТ.

- Да се използват положителните аспекти на глобализацията за насърчаване на равнопоставеното взаимно обогатяване на националните култури чрез многостранно хуманитарно сътрудничество, включително междуцивилизационен и междурелигиозен диалог.

- Да продължим чрез съвместни усилия, включително на международни платформи, да противодействаме на „културния неоколониализъм“, който допринася за отслабването на националното самосъзнание, цивилизационната идентичност, вековните традиции и духовните и морални ценности на страните от световното мнозинство.

- Да насърчава изкореняването на всякакви прояви на агресивен национализъм, неонацизъм, расизъм и ксенофобия, дискриминация въз основа на религия, убеждения или произход, включително свързана с тях е и нетолерантността към мигрантите, бежанците и търсещите убежище, насърчавана на системно ниво в някои държави по света.

- Въз основа на дългогодишните традиции на приятелство, равнопоставено и всеобхватно сътрудничество между нашите страни, да пренесем на системна основа диалога по въпросите на противодействието на съвременните практики на неоколониализма. В тази връзка да се създаде световно неформално движение - Форум на привържениците на борбата срещу съвременните практики на неоколониализма (кратко име - „За свободата на нациите!“), чиито срещи трябва да се провеждат най-малко веднъж на две години.

- За координиране на работата на Движението в периода между заседанията на Форума, преобразуване на неговия Международен организационен комитет към Постоянния комитет на Форума на привържениците на борбата срещу съвременните практики на неоколониализма.

 

 

 
 

Copyright © 2008-2024 Агенция - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев