АГЕНЦИЯ СЛИВЕН, телефон за връзка: +359886438912, e-mail: mi61@abv.bg

ДОМАКИНСТВА КЪМ 7 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. В ОБЛАСТ СЛИВЕН

Областна администрация Сливен
19.10.2023 / 13:35

Окончателни данни

Преброяването на населението и жилищния фонд е единственият източник за получаване на изчерпателна информация за домакинствата в страната.

Домакинството се формира на основата на съвместното съжителство на група хора, независимо дали са в родствени или неродствени връзки помежду си, или живеят в една общност, подчинена на общ режим.

Към 7.09.2021 г. населението в област Сливен живее в 69 523 домакинства - 69 500 обикновени и 23 колективни.

1. Домакинства, лица в домакинствата и среден брой членове в едно домакинство

в област Сливен към 7.09.2021 година

Общо Обикновени домакинства Колективни домакинства

Област Сливен 69523 69500 23

Брой лица в домакинства 168225 167259 966

Среден брой членове в домакинство 2.4 2.4 42.0

в градовете 47212 47197 15

Брой лица в домакинства 109801 109156 645

Среден брой членове в домакинство 2.3 2.3 43.0

в селата 22311 22303 8

Брой лица в домакинства 58424 58103 321

Среден брой членове в домакинство 2.6 2.6 40.1

Обикновено домакинство са две и повече лица, които живеят в едно жилище или част от жилище и имат общ бюджет, независимо дали имат или нямат родствени връзки помежду си. Домакинство е и едно лице, което живее в самостоятелно жилище, стая или част от стая и е на самостоятелен бюджет.

Колективно домакинство образуват група лица, които живеят постоянно в един колектив, имат общ бюджет и са подчинени на общ режим. Като членове на колективни домакинства се преброяват лицата, живеещи в пансиони, интернати, оздравителни училища, домове за медико-социални грижи за деца, социални домове, защитени жилища, манастири, затвори, домове за временно настаняване на бездомни и други.

1. Обикновени домакинства

1.1. Брой и численост на домакинствата

Към 7 септември 2021 г. в област Сливен живеят 69 500 домакинства, като в сравнение с преброяването през 2011 г. броят им намалява с 4 105 (5.6%), а лицата в тях намаляват с 27 617 души или с 14.2%. Повече от две трети (67.9%) от всички домакинства живеят в градовете.

Броят на едночленните домакинства от 19 899 през 2011 г. нараства на 23 168 през 2021 г., а относителният им дял от всички домакинства нараства за същия период с 6.3 процентни пункта (от 27.0% на 33.3%). За същия период двучленните домакинства намаляват с 464 броя и към 7.09.2021 г. са 20490. Относителният им дял нараства с 1.0 процентен пункт.

През периода 2011 - 2021 г. тричленните домакинства намаляват с 2 761 и към 7.09.2021 г. броят им възлиза на 11 464. Те съставляват 16.5% от всички домакинства в областта.

Абсолютно и относително намаление се установява и при домакинствата с четири и повече лица. Между последните две преброявания броят им намалява от 18 527 на 14 378 домакинства, а относителният им дял намалява с 4.5 процентни пункта.

1.2. Домакинства с деца под 16-годишна възраст

Продължава тенденцията на увеличаване на относителния дял на домакинствата без деца под 16-годишна възраст. Към 7 септември 2021 г. 54 108 (77.8%) от домакинствата в областта са без деца под 16 години.

За десетгодишния период между последните две преброявания броят на тези домакинства се е увеличил със 720.

Домакинствата с деца под 16 години са 15 392 броя и намаляват с 4 825 спрямо 2011 година. В 54.3% от тези домакинства има само по едно дете в тази възрастова група.

1.3. Основни характеристики на главата на домакинството

Към 7.09.2021 г. в 52.3% от домакинствата в областта глава на домакинството е на възраст до 60 години. В сравнение с предишното преброяване този относителен дял е намалял със 7.3 процентни пункта.

В същото време 44.8% от всички домакинства имат за глава на домакинството икономически активни лица (38.9% - заети и 5.9% - безработни). Икономически неактивни са главите на 54.9% от домакинствата в областта.

2. Колективни домакинства

Към 7.09.2021 г. в област Сливен са преброени 23 колективни домакинства, в които живеят 966 лица, или 0.6% от населението на областта. Средният им размер е 42 лица. В градовете се намират 65.2% от всички колективни домакинства, като в тях живеят 66.8% от лицата.

Най-голям е относителният дял на лицата обитаващи здравни колективни домакинства – 45.1% от лицата във всички колективни домакинства в областта. Следвани от лицата в домовете за настаняване с прокурорско и съдебно решение и в домовете за стари хора съответно 30.7% и 17.6%. Най-малък е относителният дял на живеещите в религиозните колективни домакинства - 0.5% от лицата във всички колективни домакинства в областта

Областна администрация Сливен

 
 

Copyright © 2008-2024 Агенция - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев